DIŞ TİCARET POLİTİKASININ AMAÇLARI

DIŞ TİCARET POLİTİKASININ AMAÇLARI

DIŞ TİCARET POLİTİKASININ AMAÇLARI

     Hükümetin ülkenin dış ticaret ilişkilerine müdahalede bulunmasına yol açan bazı önemli nedenleri şu şekilde belirtebiliriz:Dış Ödemeler Dengesizliklerinin Giderilmesi

     Ödemeler bilançosu açıklan, ulusal ekonomi üzerinde önemli bazı olumsuz sonuçlar doğurur. Dış açık veren ülkeler bu konuda büyük bir baskı altındadırlar. Çünkü döviz rezervlerinin tükenme olasılığı vardır. Dolayısıyla bu ülkelerde dış ticaret eğitimi politikasının amacı, döviz kazandırıcı işlemlerin özendirilmesi veya ithalat ve dış ticaret kursu öteki döviz gideri gideri doğuran işlemlerin kısıtlanması ile dış açıkların giderilmesine yöneliktir.

b.    Dış Rekabetten Korunma

     Ülkeler dış piyasanın rekabetine dayanamayan yerli endüstrileri korumak için dış ticaret uzmanlık eğitimi ithalatı  sınırlandırma yoluna gidebilirler. Az gelişmiş ülkelerde, yeni kurulan veya »ime kurulacak endüstriler, belirli bir olgunluk aşamasına ulaşıncaya kadar böyle bir korumaya ihtiyaç duyarlar. Sanayileşmiş ülke hükümetleri de özellikle az gelişmiş severin ihraç ettikleri tekstil gibi emek yoğun bir kısım sanayi mallarıyla rekabet edemeyen bazı yurtiçi endüstri dallarını koruyucu politikalar izlemektedirler.

c.    Ekonomik Kalkınma

     Kalkınmakta olan ülkeler dış ticaret politikasını sanayileşme stratejilerinin bir aracı  olarak kullanmaya çalışırlar. İthalat-ikamesi gibi içe dönük bir sanayileşme stratejisi  izleyen ülkelerde, dış ticaret politikasının ana amacı yerli endüstrilerin korunması iken iken, dışa açık politika uygulayanlarda amaç, ihracatın özendirilmesidir. İlkel tarım ürünlerini dış piyasalardaki istikrarsızlıklardan korumak için ekonomik yapının çeşitlendirilmesi  tat döviz kaynaklarının ekonomik olarak kullanılması (lüks tüketim malları  ithalatının kısıtlanması ve ithalatta ağırlığın yatırım ve ara mallarına verilmesi), az  gelişmiş ülkelerde dış ticaret politikasının geleneksel fonksiyonları arasında ithalat ihracat eğitimi yer almıştır. 

d.    Piyasa Aksaklıklarının Giderilmesi

     İç ekonomide tekelci kuruluşların yaygınlaşması, üretimde dış ticaret dersleri kaynak etkinliğini bozar  ve tüketicileri kalitesiz yerli mallara yüksek fiyat ödemek zorunluğu ile karşı  karşıya bırakabilir. Bu durumda hükümet, gümrük tarifelerini veya öteki kısıtlamaları

azaltarak iç piyasada rekabeti geliştirme yoluna gidebilir. Böylece monopoller kırılır,

ısa aksaklıkları ortadan kalkar ve dolayısıyla dış ticaret uzmanlığı kaynak dağılımında etkinlik artar.

e.    Ekonominin Liberalleştirilmesi

     Günümüzde çoğu ülkelerde ekonomik politikaların ana amacı serbest piyasa  ekonomisini bütün kurum ve kuralları ile uygulamaktır. Bu ülkeler liberal bir dış tica¬ri politikası izleyerek ulusal ekonominin dünya ekonomisi ile bütünleşmesini sağlamaya çalışırlar.

f.    İç Ekonomik İstikrarın Sağlanması

     Bilindiği gibi. iç ekonomik istikrarın bozulması, işsizlik veya enflasyon şeklinde olur. İşsizlik içindeki ülkeler çalışma düzeyinin yükseltilmesi için dış ticaret politikasından yararlanmayı deneyebilirler. Şöyle ki. gümrük tarifeleri ve kotalar koyarak toplam talebi yabancı mallardan yerli mallara doğru kaydırırlar. Ancak bu durumda karşı ülkenin ihracatı azalacağı için, o ülkeye adeta işsizlik ihraç edilmiş olunur.

    Bunun gibi, içerde bazı malların arzının daralmış olması, iç fiyat artışlarına yol açarak bir enflasyon nedeni oluşturabilir. Böyle bir durumda ise hükümetler söz konusu malların ithalatını kolaylaştırarak arz kıtlıklarını giderir ve fiyat istikrarını sağlamaya çalışırlar.

g.      Hazineye Gelir Sağlamak

     Gelecek bölümde göreceğimiz gibi, ithalat ve ihracat üzerine konulan bir ta¬kım vergiler özellikle az gelişmiş ülkelerde devlet hazinesi için önemli bir gelir kaynağı oluşturur.

h.      Dış Piyasalarda Monopol Gücünden Yararlanma

     Bazen dış ticaret politikasının amacı, ihraç edilen mallarla ilgili olarak ulus-lararası piyasalarda monopolcü duruma geçmek düşüncesi olabilir. Bunun için ülke, tek üretici olduğu ürünlerin dışarıya satışına sınırlandırmalar koyar veya benzer malı üreten az sayıdaki öteki ülkelerle anlaşarak birlikte kartel kurma yoluna gidebilir. Böylece, uygulanacak aşın yüksek fiyatlarla ticaret hadleri lehte değiştirilmeye çalışı¬lır.

i.    Otarşi

Bir kısım ülkeler geçmiş dönemlerde ekonomik ve siyasal rejimlerinin bir gereği olarak otarşi adı verilen politikaları uygulamaya çalışmışlardır. Otarşi, ekono¬mik bakımdan kendi kendine yeterlilik demektir. Dolayısıyla dış ticaret eğitimi bu politikayı benimseyen ülkelerde ticaret politikasının amacı dış dünya ile ekonomik bağların en düşük düzeye indirilmesidir.

     Şurası bir gerçektir ki, ne kadar zengin olursa olsun bir ülkenin uzun dönem¬de tam bir otarşik politika uygulaması olanak dışıdır. Çünkü uzun dönemli olarak ülkenin her türlü kaynağa ve olanağa sahip olması gerçeklerle bağdaşmaz. Geçmişte Sovyetler Birliği ve Doğu Bloku ülkeleri Batili Kapitalist ülkelere karşı bu tür otarşik politikalar izlemişlerdi. Ancak Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra bağımsızlığı¬na kavuşan ülkeler yeniden dünya ekonomisi ile bütünleşme çabası içine girmişlerdir.

j.    Sosyal ve Siyasal Nedenler

     Hükümetler bazen sosyal ve siyasal düşüncelerle bir üretici grubunu kayır¬mak istediklerinde o sektörle ilgili malların ithalinden alınan gümrük vergilerini yükseltirler. Tersine, eğer gelir dağılımının bir sınıf aleyhine değişmesi arzu ediliyorsa o endüstriler korunmaktan vazgeçilebilir.

Bunun gibi, ülke güvenliği, halk sağlığı, çevre kirlenmesini önleme, doğal kaynak rezervlerinin korunması vb. nedenlerle belirli malların ithal veya ihracı da kısıtlanmış veya yasaklanmış olabilir

k.      Dış Politika Amaçları     

     Yukarıda da belirtildiği gibi, dış ticaret politikası, izlenen dış politika ile ya-kından ilgilidir. Bu amaçla örneğin, dost ülkelere dış ticaret uzmanlık kursu gümrük indirimleri şeklinde ticari

Ödünler verilirken diğerleri bu olanaktan yararlandırılmaz. Askeri bakımdan kritik kabul edilen bazı mamul, yarı mamul, hammadde veya  teknolojilerin düşman ülkelere satışı yasaklanır (askeri malzeme satış ambargosu) veya askeri açıdan kritik önem taşıyan bazı endüstriler yoğun koruma önlemleri altına alınarak giderilmeye çalışılır, vs. WhatsApp