Akreditif

Akreditif

Akreditif

Akreditif Nedir?

Akreditif (Akreditif uluslararası işlemlerde kısaca L/C - Letter of Credit olarak

adlandırılmaktadır); İhraç edilen malların bedellerinin ödenmesi konusunda belirli

şartların yerine getirilmesinden sonra ödemenin yapılacağına ilişkin bir çeşit

teminattır.

Akreditifin açılması

Akreditifli ödeme sisteminin temel dayanağı, ithalatçı ve ihracatçının arasındaki para

alışverişinde köprü görevi gören bankalardır. Bir bankanın yazılı olarak yükümlülüğe

girerek ödeme işleminde aracılık etmesi gerekmektedir. Bu da akreditifin açılması

anlamına gelmektedir.

Ödemenin yapılması için gerekli koşullar:

İthalatçı ve ihracatçı arasında yapılan satış sözleşmesinde yer alan koşullann hepsi

ödemenin yapılabilmesi için gerekli koşulları oluşturmaktadır. Bunlar çoğunlukla

ticarete konu mallann kalitesiyle ilgili teknik özellikleri, belli bir birim cinsinden miktarı,

birim fiyatı, teslim şekli, paket ağırlığı, nakliyesi, ödeme şekli gibi hususları

içermektedir. Bu hususların yerine getirildiğini doğrulayan fatura, kalite kontrol

belgesi, konşimento, menşe şahadetnamesi gibi belgelerin ihracatçı tarafından

bankaya sunulması gerekmektedir.

Akreditif hem ihracatçıyı, hem de ithalatçıyı koruyan bir işlemdir

İhracatçı: Malları akreditif şartlanna uygun olarak sevkettiğinde, mal bedelini tahsil

edeceğinden emin olacaktır.

İthalatçı: Sevkiyatın yapılmış olduğunu ve akreditif şartlarına uygun mal gönderildiğini

gösteren belgeleri ihracatçı bankaya sunmadan önce ödeme yapılmayacağından

emin olacaktır.

Akreditif, uluslararası ticarette çok geniş bir alanda bir ödeme ve garanti aracı olarak

kullanılmaktadır.

Örnek 1

Yeni kurulan ihracatçı bir firma Afrika'da satış yapmaktadır. Firma Afrikalı alıcının

kredi alabilirliliği ve iş hayatı hakkında son derece kısıtlı bilgiye sahip bulunmaktadır.

Ayrıca alıcının ülkesindeki ithalat düzenlemeleri hükümet tarafından her an

değişikliklere uğratılabilmektedir. Bu durumda satıcı firma ödemenin akreditifle

yapılması ve kredinin ülkemizdeki bir banka tarafından teyid edilmesi konusunda

ısrarlı olabilir. Böylece kendisini alıcının herhangi bir negatif davranışına ve politik

risklere karşı garanti altına almış olur. Öte yarıdan ithalatçı malların yüklenip

sevkiyatın yapılmakta olduğunu gösteren belgeleri satıcı sunmadan, ödemenin

yapılmayacağını bilmenin rahatlığı içinde olacaktır. Ancak mal kalitesinin yeterliliği

konusund·a, ithalatçının herhangi bir garantisi bulunmayacaktır. Çünkü bankalann

yükümlülüğü, ihracatçının verdiği belgelerin akreditif koşullarıyla uygun olup

olmadığını ödemeden önce saptamaktır, ilgili satış sözleşmesine uygun olup

olmadığını incelemek görevi değildir.

Örnek 2

Bir müteahhitlik firması Suudi Arabistan'da bir yol inşaatını üstlenmiş bulunmaktadır.

İşveren kuruluşla yapılan anlaşmanın bir koşulu müteahhit firmanın işveren lehine

teminat olarak stand-by (akreditif çeşitleri bölümünde kapsamlı olarak

açıklanmaktadır) bir akreditif açmasıdır. Bu, bir anlamda müteahhitlik firmasına nakit

darlığına düşülmeksizin teminat göstermede kolaylık sağlamaktadır. Eğer müteahhit

firma yol inşaatını anlaşmada belirlenen koşullar altında tamamlayamaz ise işveren,

firmanın taahhüdünü yerine getirmediğini tevsik eden belgeleri bankaya ibraz ederek

akreditif bedelini geri alır. Anlaşma koşullarına uygun olarak yol inşaatı tamamlanırsa

işveren kuruluşa herhangi bir ödemede bulunulmaz.

Bir satış sözleşmesi imzalandıktan sonraki belirsizlik ortamında taraflarca

doğabilecek sorular:

İhracatçı

• Mallann sevkiyatını yaptığım zaman, ithalatçının zamanında ödeme

yapabileceğinden emin olabilir miyim? Ödeme yapılmamasının riskini nasıl

minimize edebilirim?

• İhraç ettiğim mallan başka bir firmadan satın alıyorum, ithalatçının bunu öğrenip

asıl imalatçı firmayla temas kurarak beni aradan çıkarmasını nasıl önleyebilirim?

• Bankalar ticari alışverişlerde pratik uygulamalann düzenlenmesinde bize gerekli

dökümanları sağlıyarak nasıl yardımcı olabilirler?

İthalatçı

• İhracatçıyı yeterince tanımıyoruz. Malları zamanında teslim edebileceğinden emin

olabilir miyiz?

• Ödeme yapmadan önce mallann siparişimizle uyuşup uyuşmadığını nasıl kontrol

edebiliriz?

• İthal ettiğimiz malları tekrar satıncaya kadar ödemeyi ertelemeyi düşünüyoruz.

Acaba bankamız bu aradaki boşlukta krediyi kendisi sağlayabilir mi?

Bu sorulara cevap verebildiği için akreditifli ödeme ticarette tercih edilen bir ödeme

ţeklidir.

Akreditifli ödemenin dünya ticaretinde çok yaygın bir kullanıma sahip olmasının

nedenleri:

İhracatçı açısından

• Bir bankanın ödeme güvencesine sahiptir. (Teyidli akreditiflerde ek olarak ikinci

bir bankanın güvencesine kavuţur)

• Alıcının ülkesindeki politik risk, güvenceden dolayı en alt düzeye inmiştir.

• Akreditif bağlantısı gösterilerek ihracat kredisi alınabilir.

• Yeni pazarlara girerek satışlarını artırabilir.

İthalatçı açısından

Herşeyden önce, alıcı akreditif koşullarını yerine getirmeyen satıcıya ödeme

yapılmayacağına ilişkin güvenceye sahiptir.

Bankalar alıcı adına akreditif koşullarının yerine getirilip getirilmediğini incelerler.

"En son yükleme tarihi"nin saptanabilmesi alıcıya (özellikle ihracatçıyı iyi tanımıyorsa)

malları zamanında elde edebilme olanağını sağlar.

Mallarını güvence olarak göstererek onları pazarlayıncaya kadar çeşitli kaynaklardan

borç bulabilir.

Eğer satıcı ile anlaşırsa, mal bedelinin belgelerin ibrazında değil de, belirli bir süre

sonra ödenmesi imkanı sağlanabilir. Bu ithalatçıya zaman kazandırarak daha düşük

maliyette kredi sağlama imkanı verebilir.

Akreditifli İşlemlerde Yeralan Bankalar

Akreditif iţlemlerinde genellikle ilgili iki banka bulunur; Amir banka, muhabir banka.

Ancak bazı durumlarda ihracatçı, açılan kredinin kendisine yakın bulduğu üçüncü bir

banka tarafından veya muhabir banka tarafından garanti edilmesini ister ve bu banka

teyid eden banka olarak adlandırılır: Diğer taraftan, ihracatçıya akreditifin geldiğini

ihbar eden ve "ihbar bankası" olarak adlandırılan bir üçünü banka olabilmektedir

ancak bu, çoğunlukla muhabir banka olmaktadır.

Amir banka / Açan banka (Issuing / Opening bank)

• İthalatçının bankasıdır

• Akreditifi açar

• İhracatçı, akreditif vadesi içinde istenilen koţullan yerine getirirse ödeme

yapmakla yükümlüdür.

• Ödemeyi ihracatçıya dönüş hakkı (rücu hakkı) olmaksızın yapar.

• İthalatçının istemi üzerine henüz akreditif açılmadan ihracatçıya veya muhabirine

"ön bilgi" (preadvıce) verebilir.

• Kimi ülkelerde akreditifi doğruca ihracatçıya iletebilir.

İhbar bankası / Advising bank

• Akreditifin açıldığını ihracatçıya iletir.1

• Akreditifde, ihracatçıya karşı ödeme konusunda herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

Bir anlamda postane görevini üstlenmiştir.

Teyid bankası / Confirming bank

• Amir banka dışındaki bir banka akreditife kendi yükümlülüğünü ekliyebilir. Bu

banka çoğunlukla ihbar bankası olmaktadır.

• Teyid, amir bankanın yükümlülüklerini yerine getireceğine ilişkin olarak bir diğer

bankanın kesin taahhüdünü ortaya'koymasıdır.

• Teyid eden bankanın birinci derecede sorumluluğu vardır.

• Akreditif koşullan yerine getirilmişse, teyid bankası;

1. İhracatçıya dönüş hakkı olmaksızın ödeme yapar

2. Poliçeleri kabul eder.

3. İhracatçıya dönüş olmaksızın poliçenin müzakere işlemini gerçekleştirir. (Devir

ve ciro = poliçenin satın alınması)

1 Ancak, akreditifi ihbar etmeye karar verdiğinde, ihbar ettiği akreditifin gerçek olup olmadığını kontrol etmeye

özen gösterir. Eğer akreditifi ihbar etmemeyi tercih ederse Amir Bankaya bu konuda gecikmeksizin bilgi verir.

• Sorumluluğu amir bankanın sorumluluğu kadar önemlidir. Akreditif koşullarına

karşı gelinirse, ihracatçı hem amir bankaya hem de teyid bankasına karşı tavır

koyabilir.

• Kendisini birinci derecede sorumlu bir konuma getiren bu hizmet karşılığında

komisyon alır.

Akreditif İşlemleri

1. Alıcı ile satıcı arasında ödemenin akreditifle yapılacağını belirten bir satış

sözleşmesi yapılır.

2. İthalatçı bankasına ihracatçı (lehdar) lehine akreditif açması için talimat verir.

3. Amir Banka genellikle, satıcının bulunduğu ülkedeki bir bankayla akreditifı ihbar

ya da teyid etmesi için anlaşır.

4. Muhabir ya da teyid eden banka akreditifın açıldığını ihracatçıya bildirir.

5. Satıcı akreditifin açıldığını öğrenir öğrenmez, eğer belirtilen zaman içinde gerekli

şartları sağlıyabilecekse, malları sevketme durumundadır.

6. Satıcı sevkiyatı yaptığını kanıtlayan belgeleri kredinin açıldığı bankaya gönderir.

7. Muhabir Banka gönderilen belgeleri kredi koşullarıyla karşılaştırdıktan sonra,

gönderilen belgeler kredi şartlarına uygunsa, kredide belirtilen şartlara göre

ödemede bulunur veya müzakerede bulunarak devreder ya da ciro eder.

8. Muhabir ya da teyid eden banka belgeleri amir bankaya gönderir. (Eğer muhabir

banka, amir bankadan farklıysa)

9. Amir banka gönderilen belgelerin, kredi şartlannı karşılayıp karşılamadığını

kontrol eder. Eğer gönderilen belgeleri yeterli bulursa;

A. Satıcı tarafından belgeler direkt olarak ona gönderilmişse ödemeyi satıcıya ya

da onun için kullanılabilir fon tutan muhabir bankaya yapar.

B. Teyid eden bankaya ya da satıcıya ödemede bulunan veya poliçesini kabul

eden muhabir bankaya geri ödemede bulunur.

10. Amir banka tarafından belgelerin akreditife uygunluğu tespit edildikten sonıra

akreditif miktarının ödenmesi için belgeler ithalatçıya sunulur.

11. Alıcı, nakliye belgelerini malların teslimatını yapacak olan taşıyıcıya gönderir.

Akreditifde Ödeme Ţekilleri

Peţin ödeme

1. Satıcı mal sevkiyatını kanıtlayan belgeleri muhabir bankaya ibraz eder.

2. Banka, belgelerin kredi şartlarını karşıladığını belirledikten sonra ödemeyi yapar.

3. Kredi meblağını satıcıya veren banka, eğer amir bankadan farklıysa, belgeleri

amir bankaya gönderir. Geri ödeme ise daha önce kararlaştırılan şekilde

gerçekleştirilir.

Poliçe kabulü ile ödeme

1. Satıcı, malların sevkiyatını yaptığını kanıtlayan belgelerle birlikte üstüne çekilmiş

bir poliçeyi bankaya gönderir

2. Banka, satıcının gönderdiği belgeleri kontrol edip uygun bulduktan sonra poliçeyi

kabul edip imzalar ve satıcıya geri verir.

3. Muhabir Banka belgeleri Amir Bankaya göndererek, satıcının poliçesini kabul

ettiğini ve vadenin bitim tarihinde geri ödemenin daha önce kabul edildiği şekilde

sağlanacağını bildirir.

Banka poliçeyi kabul ederek vade bitiminde poliçenin üzerindeki değeri ödeyeceğini

taahhüt eder. Bu noktadan sonra, satıcı isterse bankaca kabul edilen poliçesini kendi

bankasında ya da piyasada kırdırarak derhal nakde çevirir, isterse de parayı almak

için vade bitimini bekler.

Devir ve ciro edilen akreditifler (Negotiation type)

1. Satıcı, sevkiyatı yaptığını belgeleyen belgelerle birlikte alıcı veya kredide

belirlenen herhangi bir şahsın üstüne çekilmiş anında ödemeli ya da vadeli

poliçeyi bankaya gönderir.

2. Banka, belgelerin ·uygunluğunu kontrol ettikten sonra, poliçenin müzarekesine

geçerek poliçeyi devreder ya da ciro eder.

3. Muhabir Banka belgelerle birlikte poliçeyi amir bankaya gönderir. Geri ödeme

daha önce karara bağlanmış şekliyle gerçekleşir.

İhracatçılar kendilerine ödemenin yapılmasından amir bankanın parayı göndermesine

kadar geçen süre için "devir ve ciro" bankasına faiz ödemek durumundadırlar. Çünkü

"negotiating bank" bir anlamda ihracatçıya kredi kullandırmış olmaktadır. Bununla

birlikte sözkonusu faiz ya da genel adı ile "negotiation charges" ithalatçı tarafından da

ödenebilmektedir.

"Negotiation type" (Müzareke edilebilir) bir akreditifde devir ve ciro bankalan

genellikle poliçeyi iskonto ederek alırlar, ancak ihracatçılar da ödeme bankasının

parayı göndermesini beklemeden tahsil etmiş olurlar.

Devir ve ciro bankasının amir bankaya ve ihracatçıya dönüş hakkı (rücu etme)

bulunmaktadır.

Akreditif Çeţitleri

Kabili rücu (Dönülebilir) akreditif

Bu tür akreditifler, ithalatçı ,ya da bankası tarafından ihracatçıya önceden haber

vermeksizin her zaman değiştirilebilir veya iptal edilebilirler. Malların transferi ve

belgelerin ihracatçı tarafından muhabir bankaya ibraz edilmesinden önce akreditifin

şartlan değiştirilebileceği ya da iptal edilebileceği. için ihracatçı açısından büyük risk

taşımaktadır. Óte yandan ithalatçı oldukça fazla esnekliğe sahiptir. Belgelerin

ihracatçı tarafından muhabir bankaya ibraz edilmesi durumunda akreditifin bankaca

ya da ithalatçı tarafından iptal edilmesi veya değiştirilmesi münıkün değildir. Sevk

belgeleri ihracatçı tarafından bankaya ibraz edildikten ve bankaca akreditif

koşullanna uygunluğu saptanarak ödemede bulunulduktan sonra, iptal ya da

değişiklik bildirimi yapılırsa bu ödeme geçerlidir ve amir banka bu ödemeyi muhabir

bankaya yapmak zorundadır.Eğer satış sözleşmesinde açılacak olan akreditifin gayri

kabili rücu olduğu açıkca belirtilmemişse akreditif "kabili rücu"türünde açılmış olur.

Gayrı kabili rücu (Dönülemez) akreditif

İhracatçının akreditifde yer alan şartlan tamamen yerine getirmesi halinde,akreditifi

açan banka tarafından,

• Görüldüğünde ödenmesi kaydını taşıyorsa, ödemenin yapılacağı

• Vadeli ödeme kaydını taşiyorsa, akreditifte belirtilen vadede ödemenin yapılacağı

• Akreditife göre poliçe kabul edilecekse, akreditifin vadesi dahilinde üzerine

çekilecek poliçelerin kabul edileceği şeklinde, ödeneceği konusunda taahhütleri

kapsayan akreditiflere "gayri kabili rücu" akreditif denmektedir. Bu tür akreditif

ancak taraflann kabulü olduğu takdirde değiştirilebilir veya iptal edilebilir.

İhracatçıya ödeme konusunda sağladığı güvence dolayısıyla bu tip akreditif

uluslararası ödeme şekilleri arasında en çok kullanılanıdır.

Teyidli akreditif

Akreditif açan banka ihracatçı tarafından yeterince tanınmıyorsa, ihracatçı kendisini

güven içinde hissetmek için çekeceği poliçenin ödeneceği konusunda kendi

ülkesindeki bir bankadan teminat vermesini ister. Bu şekilde, çekilen poliçe akreditifi

açan bankaca ödenmediği takdirde, ihracatçının ülkesindeki banka kendisinin

ödeyeceğini önceden taahhüt eder. Bu taahhüdü veren bankaya teyid eden banka

denir. Bankalar teyid için ayrıca komisyon aldıklanndan ek bir mali külfet getirirler ve

ithalatçılar genelde teyidli akreditiften kaçınırlar. Sadece gayrı kabili rücu akreditifler

teyidli olarak açılabilir.

Ticari İşlemlerde Kullanım Alanlarına Göre Akreditif Türleri

Rotatif akreditif

Rotatif akreditif şartları gereğince bir miktarı veya tamamı kullanıldıkça herhangi bir

belirli değişikliğe lüzum kalmaksızın eski miktar dahilinde yenilenen akreditiflerdir.

Yenilemenin amacı, ihracatçının akreditiften aynı şartlarla yararlanarak, ilk akreditif

şartlarına uygun olmak kaydıyla yeniden ihracat yapabilmesidir. Bu tür akreditif

genellikle aynı cins malı tek bir ihracatçıdan kısım kısım ithal eden ithalatçı tarafından

açılır. Rotatif akreditif zamana göre ve değere göre ilişkilendirilebilir. Zamanla ilişkili

olan rotatif akreditif ikiye aynlır:

Kümülatif rotatif akreditif: İlk dönemde kullanılmayan miktar, takip eden dönemlere

taşınır.

Kümülatif olmayan akreditif: Belli bir dönemde kullanılmayan miktar geçerliliğini yitirir

ve bir sonraki dönemlere aktarılmaz. Örneğin: 6 aylık periyodda her ay için 15 000 $

kredi sağlanmakta olsun. Her ay bir önceki ayda belli bir miktarm çekilip

çekilmediğine bakılmaksızın 15 000 $ lık miktar otomatik olarak yenilenir.

Değerle ilişkili olan rotatif akreditif, belirli geçerli dönem içinde kullanıldıktan sonra

aynı şekilde ve miktarda yenilenir.

Devredilebilir akreditif

Devredilebilir akreditifde, lehine bir akreditif açılan bir ihracatçı kendi ülkesindeki

üçüncü bir şahsa yani akreditifte adı geçenden başka ikinci ya da daha fazla

ihracatçıya akreditifi devredebilir. Devirde ilk akreditifdeki esas şartlar

değiştirilmemekte sadece miktar, mal fıyatı, akreditif vadesi ve son tarihi tarafların

kabulü ile değiştirilmektedir. Akreditifin ilk lehdarı, ikinci lehdarın faturalanndan eksik

olan kısımları kendi faturalanyla tamamlar ve akreditifin bu kısmını alabilir. Akreditif

amiri ile lehdarın ve devredilen üçüncü şahsın adları birbirine ve şartların da yeni

lehtara banka tarafından bildirilmesi gerekir. Akreditif devrolunca, birinci lehdar alıcı

durumuna gelmiş olur. Bu sebeple banka, birinci lehdarı alıcı olarak göstererek ikinci

lehdar için yeni bir akreditif açar.

Bu tür akreditifler sadece bir kez devredilebilirler. İkinci lehdar tekrar üçüncü bir

lehdara açılan akreditifi devredemez. Sadece gayrı kabili rücu akreditifler

devredilebilir.

Devredilebilir akreditifler aynı zamanda nakledilebilir akreditif hükmünü taşımaktadır.

İthal edilecek olan malın, ihracatçı tarafından doğrudan sağlanmasına imkan

olmayan durumlarda kullanılan ve başka bir ülkeye transferi mümkün olan akreditife

nakledilebilir akreditif denmektedir.

Bölünebilir akreditif

Devredilir akreditifler kısımlara bölünerek çeşitli ihracatçılara Bölünebılır Akredıtıf

devredilebilirler. İthalatçının dışardan satın almak istediği mallan tek bir firma

sağlayamıyorsa, bölünebilir akreditif açılarak çeşitli firmalarla ticaret yürütülebilir.

İthalatçı fırma yabancı ülkedeki bir tek fiıma veya temsilcisi lehine akreditifi açtırarak

zamandan ve masraftan tasarruf etmiţ olur.

Red Clause akreditif

Bu tür akreditifte akreditif talimatında belirtilen özel bir hükme dayanarak muhabir

banka, ihracatçı sevk belgelerini ibraz etmeden avans ödemesinde bulunur. Bu tür

akreditife "redclause" denme sebebi akreditif mektubunda talimatın kırmızı

mürekkeble yazılmasıdır. Akreditif talimatındaki bu hükme dayanılarak verilen avans

teminat aranmaksızın makbuz ya da benzeri belgeler karşılığında verilmektedir.

İhracatçıya verilen avans, malların sevkinde aracı bankaya verilen belgelerin

bedelinden kesilerek kapatılmaktadır. Eğer íhracatçı yüklemeyi yapmaz ve avansı

geri ödemezse muhabir banka amir bankadan faizi ile birlikte kendisine geri ödeme

yapılmasını ister. Aynı şekilde amir banka da ithalatçıdan talepde bulunacaktır.

Green Clause akreditif

Akreditifi açan banka lehine, akreditifin kullanıcısı tarafından bir teminat mektubu

verilmemişse, red clause akreditifleri açtıran firmalar büyük risklere girerler. Bu riskler

greerr clause akreditifler ile en aza indirilebilirler. Green clause akreditifde

ihracatçının mallan sevk etmesinden önce akreditiften tahsilat yapmasına olanak

tanınmaktadır. Ancak bu peşin ödemeler, mallann mülkiyetini bankaya devreden

ambar teslirrı makbuzları ile garanti altına alınmaktadır. Ambar teslim makbuzlan,

ambar firması tarafından düzenlenir ve depolanan malların değerini belirtir.

Red clause ve green clause akreditiflerin temel amacı, ithalatçı tarafından

ihracatçının finanse edilmesidir. İhracatçının ülkesindeki kredi faizlerinin, ithalatçının

ülkesindeki faizlere oranla yüksek olduğu durumlarda, bu tür akreditifler kanalıyla

düşük maliyetli fonlar ihracatçılara aktanlabilir.

Karşılıklı (Back to Back) akreditif

Karşılıklı akreditif ihracatçının lehine açılan akreditifin devredilebilir olmadıgı zaman

veya devredilse bile devir işleminin gerektirdiği ticari koşulları sağlamadığı zaman

kullanılır. İhracatçı ihraç ettiği mallan kendisi üretmiyorsa ve yurtdışındaki bir

üreticiden ödeme karşılığı satın almak durumundaysa karşılıklı kredi gündeme gelir.

Bu durumda ihracatçı yabancı üretici lehine bir akredifin açılması için bankasına

talimat verir. Bankasına teminat olarak da ithalatçının kendisi lehine açtığı akreditifi

gösterir. Ülkemizde reeksport veya transit ticaret yoluyla yapılan ihracatta ve mahsup

yoluyla yapılan transit ticarette karşılıklı akreditif kullanılmaktadır. Bu noktada bir

ithalat akreditifınin karşılığını bir ihracat akreditifi teşkil etmektedir. Reeksportta

ihracatçı, bir ülkeden almış olduğu bir malı diğer bir ülkeye satacaktır. Malı ithal

ederken akreditif açar aynı zamanda aynı malı satacağı ülkedeki ithalatçı tarafından

da kendisi için bir akreditif açılır. Bu durumda ihracatçının bankasında bir depo

hesabı oluşur. İhracat bedeli döviz yurda geldiğinde, ithal bedeli tahsil olduktan

sonra, kalan kısım ihracatçıya ödenir.

Stand-by akreditif

Bu tip akreditifler bir ödeme aracından çok bir garanti gösterme aracıdır. Taraflar

arasında yapılan sözleşmelerde (genellikle müteahhitlik sözleşmeleri), taraflardan

birisinin (müteahhit firma) yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumuna karşın,

diğer tarafın (işveren) garanti olarak bir teminat istemesi sonucu teminat gösterimi

için bankalarca müteahhit taraf adına açılan kredilerdir.

Akreditif İşlemlerinde Genel Kurallar

Alıcı

• Amir bankaya talimatlannı aşırı detaydan uzak bir açıklıkla vermeli ve talimatları

kesinlik taşımalıdır. Öyleki, banka ithalatçının ne istediğini tahmin etmek

durumunda kalmamalıdır.

• Açılan kredinin amacı alımın bedelini ödemektir. Kredi şartları ve istenen belgeler

satış kontratı ile uyum içinde olmalıdır.

• Sevkiyattan önce veya sevkiyat sırasındaki mallann her türlü incelenmesi

belgelendirilmelidir. Bu tür belgelerin çıkış mercileri önceden kredi anlaşmalarında

mutlaka belirtilmelidir.

• Akreditif satıcının sağlıyamayacağı belgeleri zorunlu kılmamalıdır ve satıcının

yerine getiremiyeceği koşullan öne sürmemelidir.

Satıcı

• Akreditifte belirtilen meblağın kullanımına kadar geçen sürede satıcı boş

durmamalı gerekli gördüğü değişiklikleri anında iletmelidir.

• Satıcı akreditifde belirlenen süreyi ve koşulları karşılıyabileceğinden emin

olmalıdır.

• İhracatçı akreditifte belirtilen belgeleri zamanındá şartlara uygun olarak ibraz

etmelidir. Belgeleri mümkün olduğu kadar çabuk şekilde akreditifin geçerlilik

süresi içinde bankaya ibraz etmelidir.

• Belgeleri bankaya ibrazında akreditifte belirtilen koşullara göre gerek zaman

gerekse belgelerin nitelikleri açısından uygunsuz bir durum ortaya çıkarsa,

bankanıin belgeleri kabul etmemekle yükümlü olduğunu ihracatçı unutmamalıdır.

Akreditif iţlemlerinde uygulanan uluslararası kuralları nereden öğrenebilirsiniz?

Uluslararası Ticaret Odası, "Vesikalı Krediler Hakkındaki Yeknesak Teamüller ve

Uygulamalar" broşürünü gözden geçirerek 1993 yılında yeniden yayınlamıştır.

(Unıform Custom and Practise For Documentary Credits/U.C.P. No: 500). Bu yayın

uluslararası kabul görmektedir. Temelde yasal bir yaptırımı yoksa da, akreditifli

işlemlerde aşağı yukarı her ülke bu kuralları uygulamaktadır. Öyleki, ulusal hukuka

bırakılan anlaşmazlıklarda dahi, yargıçlar U.C.P'yi dikkate almaktadırlar.

Akreditif iţlemlerinin maliyeti

Bütün vesaikli krediler, maliyet tesbiti açısından çeşitli dilimlere ayrılırlar; Akreditif

açılması, ihbarı, teyid edilmesi, düzeltilmesi, ödeme yapılması, poliçelerin kabulü, ciro

edilmesi gibi, bütün bu farklı dilimler için bankalann aldıkları komisyon değişmektedir.

Aynca bankalar komisyon bedelini belirlerken, tarafların ticari güvenirliliği ve

bulundukları ülkelerin finans piyasasındaki yeri gibi kriterleri değerlendirirler.

Akreditif Formu Örneği ve Formda Yeralan Bilgilere İlişkin

Açıklamalar

Akreditif mektubunda yer alan bilgilere ilişkin açıklamalar2

1. Amir Bankanın adı ve adresi. ( Amir Banka genellikle ithalatçının kendi bankası

olup, ithalatçının talimatı üzerine akreditifi açar.)

2. Akreditifle ilgili işlemleri içeren banka referans numarası

3. Akreditif vadesi

4. Akreditifi açtıran ithalatçının adı ve adres

5. İhracatçının (lehdar) adı ve adresi

6. Akreditifi ihbar eden bankanın adı ve adresi. Bu banka genellikle ihracatçının

kendi bankasıdır.

7. Akreditifin tutarı ve döviz cinsi

8. Akreditifte belirtilen ödeme ţekli

9. İhracatçının tam sipariş tutarının altında sevkiyat (kısmi sevkiyat) yapmasına izin

verilip verilmediği

10. Mallann bir araçtan diğerine aktarma yapılmasına izin verilip verilmediği

11. Malların nakliye firmasına teslim edildiği yer ve bunun için verilen en son tarih

12. Malların gönderildiği yerin adı

13. Banka tarafindan ödeme yapılmadan önce ihracatçının bankasına sunması

gereken belgelerin türü ve miktarına ilişkin liste

14. Akreditif vadesi içinde, nakliyeye ilişkin belgelerin verildiği tarihten itibaren diğer

belirli belgelerin sunulması için verilen süre.

Akreditif İşlemlerinde Görülen Yaygın Sorunlar 3

3. Eğer akreditif vadesi içinde istenilen belgelerle birlikte sunulmaz ise geçerli

sayılmayacaktır.

5. Eğer İhracatçının (lehdar) ismi doğru olarak belirtilmezse akreditife itibar

edilmeyebilir.

7. Akreditifte belirtilen tutann diğer belgelerde belirtilen tutarla aynı olması

gerekmektedir.

9. Eğer akreditifte kısmi sevkiyata izin verilmiyor ise mallann tümünün gemiye

yüklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde akreditif kabul edilmeyecektir.

10. Akreditifte aktarmaya izin verilmediği halde aktarma yapılmış ise, gecikmeler ve

ekstra maliyetler ihracatçıya yüklenecektir.

11.Eğer akreditifteki yükleme koşullanna uyulmaz ise akreditif geçerli sayılmayabilir.

13. Eğer belgeler akreditifte belirtilen gerçek format ve sayıya uygun değil ise

gecikmeler

ve ekstra maliyetler olabilmektedir.

15. Eğer belgeler belirtilen zaman içinde sunulmazsa akreditif geçersiz

sayılabilmektedir.

2 Akreditif örneğinde yer alan bölüm numaralarına göre açıklanmaktadır

3 Akreditif örneğinde yer alan bölüm numaralarına göre açıklanmaktadır.

Akreditif İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1. İthalatçı ile ihracatçı arasında sözleşme yapıldığı zaman, ihracatçının tam olarak

ithalatçı tarafından ne tür belgeler istendiğini bilmesi gerekmektedir. Daha sonra

ihracatçı akreditif koşullannı yerine getirebilmek için akreditif vadesinin yeterli

olduğundan emin olmalıdır.

2. İhracatçı, ithalatçı ile olan tüm işlemlerinde adının ve adresinin doğru bir şekilde

yazıldığından emin olmalıdır. Akreditif ihracatçıya ihbar edilmediğinde ihracatçı

akreditifte ve sunacağı belgelerde isminin doğru olup olmadığını kontrol etmelidir.

3. Alıcının kısmi sevkiyatı kabul edip etmediği konusu ihracatçı tarafından anlaşılır

olmalıdır: Eğer kısmi sevkiyat kabul ediliyor ise teslim tarihinde bir problem çıksa

bile bu durum akreditifin geçerliliğini etkilemeyecektir.

4. İhracatçının sözleşme tamamlanmadan önce, malları nasıl yükleyeceğini bilmesi

gerekmektedir. Genellikle yüklemelerde aktarma işlemi yapılabilmektedir. Bazen

önceden geminin aktarma yapıp yapmayacağını bilmek mümkün

olmayabilmektedir. Bu gibi durumlar için akreditifin aktarma işlemine izin vermesi

faydalı görülmektedir.

5. Akreditifte malların gönderildiği nokta ve gönderme tarihi, ihracatçı ile ithalatçının

akreditif koşullan üzerinde anlaştıkları gibi olmalıdır.

6. İhracatçı, ithalatçının hangi belgeleri istediği konusunda emin olmalıdır. İstenilen

belgelere göre, mallan yüklemeye hazırlarken, ekstra maliyetler ve gecikmeler

olabilmektedir.

7. İhracatçı akreditif kendisine ihbar edildiği zaman tüm detaylan kontrol etmelidir.

Aynı zamanda istenilen belgelerin hazırlanabilmesi için yeterli zamanın olup

olmadığının ihracatçı tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir.

Akreditifte İstenen Belgeler

Akreditifte istenen belgeler ülkelere, firmalara ve malın cinsine göre değişse de

genellikle aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır.

Ticari fatura (Commercial invoice)

İhracatçı tarafından ithalatçıya verilmek üzere düzenlenen ve tasdik olunarak

üzerinde malın birim fiyatını, toplam fiyatını, miktannı, ağırlığını; özelliklerini, satıcının

adı ve adresini, alıcının adı ve adresini, borcun ödeme şeklini, satış şartları ile

yükleme ve boşaltma yerini gösteren belgedir. İhracatçının hazırlayacağı ticari fatura

ithalatçı ülkenin mevzuatına uygun olmalıdır.

Poliçe (The bill of exchange)

Poliçe, ihracatçı tarafından hazırlanan ve imzalanan bir belge olup, ithalatçının belirli

bir meblağı (ihracat tutarını) yine belirli bir süre sonunda ihracatçıya ödemesini

öngören bir belgedir. Poliçe, ihracatçıya ödemenin yapılacağına dair bir güvence

oluţturmamakla birlikte akreditife ek olarak düzenlenen bir belgedir.

Menţe ţahadetnamesi (Certificate of origin)

İhracatçı ve onun temsilcisi tarafından hazırlanan ve bağh bulunduğu Ticaret Odası

tarafından tasdik edilen malın menşeini gösteren belgedir.

Konţimento (Bill of lading)

Konşimento, nakliye araçları yola çıkmadan önce ihracatçının vereceği yükleme

rotasına göre nakliyeci tarafından düzenlenen malların teslim alındığını ve

kararlaştırılan yere kadar taşınıp ithalatçıya teslim edileceğini gösteren belgedir.

Kalite kontrol belgesi (Certificate of inspection)

İthalatçılar genelde aldıklan malların belli standartlará uygun olduğundan emin olmak

için kalite kontrol belgesi isterler. İki taraf kalite kontrol işlemiyle kimin ilgileneceği ve

masraflan kimin karşılayacağı hususunda önceden anlaşmaya varmalıdır.

Sigorta poliçesi (Insurance certificate)

İthalatçıya gönderilen malların yolculuk sırasında kayba veya hasara uğrama

tehlikesine karşı sigorta edildiğini gösterir.

ATR-l, ATR-3 ve EURO1 Dolaşım belgeleri

ATR belgesi, Avrupa Birliğine üye ülkelere yapılan ihracatta istenmektedir. EFTA

ülkeleri ile Türkiye arasında yapılan Serbest Ticaret Anlaşması gereği, bu ülkelere

yapılan ihracatta EUROl Belgesi istenmektedir.

Sağlık sertifikası

Sözkonusu malın cinsine göre sağlık koşullarına uygun olup olmadığını gösteren

belgedir.

Çeki listesi

Bazı durumlarda, ithalatçı firma tarafından istenebilir. Çeki listesi, hangi taşıta ne

kadar mal yüklendiğini, birim paket veya çuvalın ağırlığını gösterir.

WhatsApp